Obchodní podmínky a reklamační řád

1. Obchodní podmínky společnosti B.I.F, spol. s r.o.
Platné od 20.11.2013 pro E-shop, zásilkový obchod.

Prodávající:
B.I.F, spol. s r.o. ,
Sídlo společnosti: Skorkovského 132, Brno 602 00
IČ: 29220564
DIČ: CZ29220564
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
ČSOB: 237118752/0300
e-mail: bazeny@bazeny-izolace.cz
www: www.bazeny-izolace.cz
(Sídlo společnosti není provozovna společnosti.)

I. Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené
prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň
pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, firmy
B.I.F,spol. s r. o., a jí přidruženého obchodu a jeho zákazníků, kupujících. Obchodní podmínky jsou
platné od 12.10.2013 do doby vydání nových obchodních podmínek.
II. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a
náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah
objednávky: přesná specifikace zboží a jeho počtu, cena (v ojedinělých případech se cena může lišit, pokud ji
výrobce právě změnil), způsob přepravy (cena přepravného se odvíjí od množství a objemu zboží, typu zboží,
vzdálenosti a hmotnosti), termín doručení (obvykle 4 - 9 pracovních dnů, ale pokud zboží není skladem, je
termín dohodnut dle dodavatele nebo výrobce), přesná fakturační a dodací adresa, IČO, telefon. Objednávka je
zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K
uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména
cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nebo
úhradou finanční zálohy kupujícím. (V případě E-shopu u zakázek nad 10 tis. Kč bez DPH, v případě
zásilkového obchodu a velkoobchodu u zakázek nad 20 tis. Kč bez DPH, nebo dle dohody.)
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, množství zboží, výše ceny, nákladů na
přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například
písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci
požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě
chyby při stanovení ceny, cena je také platná po tel. kanzultaci, jinak se může měnit dle dohody s kupujícím.

III. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do 2 hodin od zaslání objednávky e-mailem. Po
závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání nebo ceny. V
případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto
jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které
bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení
prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod. Obchodní podmínky společnosti B.I.F, spol. s r.o.
Platné od 20.11.2013 pro E-shop.

2

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

 Bez udání důvodu.
 Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o
dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka
převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 14 pracovních dnů).

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (viz. další body).
V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní dnů od převzetí
zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení
v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

 Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní
symbol a datum nákupu.
 Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt s
originálním dokladem o koupi.

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám
(doporučeně neznamená na dobírku).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo
převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání
kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání
plnohodnotného zboží.
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v
případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu
uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského
zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou
smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské
smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle za manipulační
poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.
V. Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její
včasné vyřízení.
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností
prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 4-9 pracovních dnů od potvrzení objednávky, ve
výjimečných případech může být dodací lhůta delší.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu
plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje
prodávající prostřednictvím smluvních partnerů. Zásilka se zbožím vždy obsahuje dodací list, návod na
používání výrobku. Daňový doklad může být zaslán dodatečně poštou nebo e-mailem.
V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do sedmi pracovních dnů od
obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu
dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající
vyžádat odsouhlasení kupujícího.


Obchodní podmínky společnosti B.I.F, spol. s r.o.
Platné od 20.11.2013 pro E-shop.

3

VI. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách B.I.F s.r.o, www.bazeny-izolace.cz, jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných
změnách dodavatelských podmínek. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní
ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu
nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím
slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném
uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené
kupujícím. Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží,
prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení
(převodem, poštovním převodem).

VII. Dopravní podmínky a poštovné
Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:

a) Balíkovou službou dopravní firmy DPD nebo Česká pošta - zásilky do 1,5kg za 70.-Kč bez DPH,
zásilky od 1,5 kg do 30 kg za 100.-Kč bez DPH, zásilky nad 30 Kg za 300.-Kč bez DPH.
d) neuvedeno
e) Pro přepravu skleněných výrobků nebo jiných výrobků, které je nutno nadstandardně ochránit proti
poškození, může být balné stanoveno až po specifikaci množství zboží a následně oznámeno příjemci.
f) V rámci větších objednávek je možné, že dodávka bude rozdělena do většího počtu balíků. V
takovém případě bude doúčtováno přepravné, a částka bude předem odsouhlasena příjemcem.

Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:

a) Dobírkou (platba hotově řidiči dopravce při předání zboží) poplatek je 45,- Kč (bez DPH) .
b) Převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře na účet číslo: 237118752/0300 ČSOB
poplatek je 0,- Kč (bez DPH).
c) Platbou v hotovosti při osobním odběru 0,- Kč.

Dodací lhůta je do následujícího pracovního dne od předání zboží přepravci. Kupující je povinen zboží
od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv
závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a poznamenat zjištěné závady do přepravního
listu. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech
již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího
listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější
reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad
je pak přiložena v označeném balíku. V případě zjištění poškození či neúplnosti zboží uvnitř balíku, je
kupující povinen nahlásit tuto reklamaci prodávajícímu do 2 dnů od dodání zásilky. Na pozdější
reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží nemusí být ze strany prodávajícího a přepravce brán
zřetel.
VIII. Faktura – daňový doklad

Fakturu přikládáme k zásilce, pokud není v objednávce uvedeno jinak.
Fakturu na vyžádání zasíláme e-mailem v PDF nebo prostřednictvím České pošty. Obchodní podmínky společnosti B.I.F, spol. s r.o.
Platné od 20.11.2013 pro E-shop.

4

V případě fakturace se splatností a platby převodem na účet prodávajícího, je daňový doklad zasílaný poštou až
po uhrazení 100% fakturované částky.

IX. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Součástí obchodních podmínek je „Reklamační a záruční řád“ , který je v plném znění v sekci Reklamační a
záruční podmínky.
K záručnímu listu (ZL) výrobce si vždy uschovejte i doklad o zakoupení (fakturu). Datum na ZL musí odpovídat
datu vystavení dokladu. V případě, že není ke zboží dodaný ZL, slouží jako záruční list Faktura – Daňový
doklad.

X. Ochrana osobních dat

V první řadě respektujeme vaše soukromí. Abychom vám, ale mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát
Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a
vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Registrací zákazníka, objednáním zboží a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být
informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete
přát přijímat tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání odmítnout.
Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru
neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi firmou B.I.F, spol.
s r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou
smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními
občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
Prodávající neodpovídá za nedodržení obchodních podmínek a škody způsobené vyšší mocí.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva
na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších
firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající
vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na
internetových stránkách www.bazeny-izolace.cz


Reklamace a záruční řád

Reklamační a záruční řád společnosti B.I.F, spol. s r.o.
Platný od 20.11.2013 pro E-shop


B.I.F, spol. s r.o. ,
Sídlo společnosti: Skorkovského 132, Brno 602 00
IČ: 29220564
DIČ: CZ29220564
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
ČSOB: 237118752/0300
e-mail: bazeny@bazeny-izolace.cz
www: www.bazeny-izolace.cz
(Sídlo společnosti není provozovna společnosti.)


1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on-line
katalogu na webových stránkách www.bazeny-izolace.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na
produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží
kupujícímu.

2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo
nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým
poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým
výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo
telefonní síti.
Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené.
Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako
například přepisování a podobně.

3. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího B.I.F, spol. s r.o. (Osobní návštěvu je
nutné dohodnout předem. Sídlo společnosti není provozovnou společnosti.).

4. Dopravu na místo uplatnění reklamace v případě uplatnění přímo v autorizovaném servisním středisku hradí
zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje
reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady
přepravní firmou.

5. K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis
závady. V případě, že nebyl vystaven záruční list, stačí pouze kopie dokladu o nákupu zboží. Pokud se závada
nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být
zabaleno v obalu a musí být kompletní.

6. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace
jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými
parametry jako původní výrobek. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.

7. Termín pro vyřízení reklamace je 30 dnů od jejího přijetí. V případě, že nelze z technických důvodů vyřízení
reklamace stihnout v této lhůtě, (např. při zasílání výrobku na opravu k výrobci do zahraničí) bude zákazníkovi
v průběhu těchto 30 dnů oznámeno, o kolik dnů se vyřízení reklamace prodlouží.

B.I.F, spol. s r.o.

 

Kontakty:

Zákaznická linka:
+420 776 596 378

Telefon: 776 596 378
Email: bazeny@bazeny-izolace.cz
izolace@bazeny-izolace.cz

ICQ:   626-195-931
Skype:  Skype status  bazeny-izolace

Provozovatel e-shopu:

B.I.F. s.r.o.
Skorkovského 132
602 00 Brno

Hledání:

 jen v této kategorii

Přihlášení:

Košík:

Kusů v košíku: 0 ks
Cena s DPH: 0,00 Kč


  


XEOS změny k lepšímu
 

 


Poznávací Zájezdy CK Emma

Plastová Okna Brno