GDPR EU

Obchodní podmínky pro eshop-platné do 31/12/2018
REKLAMAČNÍ PROTOKOL VE FORMÁTU PDF

AKCEPTACE:

Kupující je tímto srozuměn a bere na vědomí, že pokud bude nakupovat v internetovém obchodě www.bazeny-izolace.cz, prodejce: B.I.F. s.r.o, Skorkovského 132, Brno 602 00, bude se řídit těmito Obchodními podmínkami, které jsou bez možnosti odvolání pro kupujícího závazné. Ve věcech těmito podmínkami neupravenými se budou obě strany řídit Právním řádem ČR.

 

1) Základní údaje, smluvní strany:

Prodejce:B.I.F. s.r.o

Skorkovského 132

602 00 Brno

IČ: 29220564
DIČ: CZ29220564
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, C 66625


Mobil: +420 776 596 378
Email: bazeny@bazeny-izolace.cz

(dále jen „prodejce“)


 

Sdělení:
Na Vaše poptávky a emaily odpovídáme v pracovní dny zpravidla do 24 hodin.


2) Objednání zboží

  Seznam zboží na stránkách www.bazeny-izolace.cz je katalogem běžně prodávaného zboží. Prodejce nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží tj., že zboží evidujeme skladem.

  K objednání zákazník vybere položku zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a poptávku odešle. Odeslaná poptávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

  Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží, dle platného ceníku pro dané období.

  Ceny objednaného zboží se mohou lišit od dodavatelských cen v závislosti na dodavatelých, dodavatel bude kontaktovat, zákazníka a domluví cenu skutečnou.

  Zákazník následně obdrží návrh faktury na poptávané zboží, kde bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

  Odsouhlasením návrhu faktury se tato stává pro Zákazníka závaznou a jejím odsouhlasením a navrácením prodejci může dojít k její akceptaci prodejcem.

Výhrada:

  Dostupnost zboží bude vždy prodejcem potvrzena a odsouhlasena emailem, případně telefonicky a teprve po potvrzení a odsouhlasení poptávky, ceny a způsobu dopravy, mají strany za to, že může dojít k uzavření kupní smlouvy, objednávky. Automaticky vygenerovaná odpověď počítačového systému o evidenci poptávky Zákazníka, nazvaná předběžná objednávka není závaznou objednávkou zboží a prodávající touto poptávkou není vázán, pokud bylo zboží vyprodáno a není již dostupné skladem, nebo se liší cena u dodavatelů.

2.1)Zrušení objednávky

Zákazník i prodejce mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky prodejcem. Pokud zruší objednávku prodejce, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

  Zrušení objednávky prodejcem po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné.

  Ceny stanovené v internetovém obchodu platí jen pro objednávky přes internet.

  Zboží z výprodeje nebo AKCI je dostupné v omezeném počtu a čase. Po uplynutí času nebo ukončení výprodeje, či AKCE nemá zákazník nárok na ceny zboží v této kategorii prodeje.

3) Zasílání zboží

  U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodejcem.
  Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodejce, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „konečné potvrzení „objednávky“ či telefonické potvrzení objednávky prodejcem, kdy si prodejce a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. U položek označených DOPRAVA ZDARMA platí tato informace pouze v rámci ČR.

  Dodací lhůta
  Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodejce dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1–7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
  Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

  Převzetí zboží
  Zákazník je povinen prohlédnout si zboží a provést jeho vizuální a fyzickou kontrolu při jeho osobním převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem a tudíž mu vzniká právo, zboží nepřevzít.

  Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. V tomto případě má zákazník také právo od kupní smlouvy odstoupit jednostranně.

  Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené, v řádném stavu a včas. Na pozdější reklamace, námitky a připomínky, po odsouhlasení převzetí zboží dopravci, podpisem dodacího listu, nebude prodejce brát zřetel a taková domnělá reklamace, či námitka bude zamítnuta, neboť strany tímto mají za to, že k poškození došlo vinou zákazníka, při následné manipulaci se zbožím.

  Komunikace mezi Zákazníkem a prodejcem
  Další komunikace mezi prodejcem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, nebo telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

  Způsob dopravy
  Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodejce, a to na území celé České republiky.
  Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet prodejce pod příslušným variabilním symbolem.
  Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

4) Osobní odběr zboží pouze po předchozí dohodě s kupujícím.

5) Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

  Záruční doba a záruční list
  Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

  Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu, nejméně však dva roky. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

  Záruka na koupené zboží je vázaná na osobu původního kupce zboží a není přenosná na další osoby.

Reklamace

  V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamované vady, viditelné, je nutno nafotit. Tuto dokumentaci předá zákazník společně s reklamačním listem. REKLAMAČNÍ PROTOKOL

  Postup při reklamaci
  Pokud chce Zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě B.I.F s.r.o., zašle email na emailovou adresu bazeny@bazeny-izolace.cz, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi budou zaslány informace o dalším postupu.

  Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, neboť prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží k reklamaci, vzniklé dopravou. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).

  V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

  Vyřízením reklamace prodejce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zbo­ží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6) Odstoupení od smlouvy

  Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy
  Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání.

  Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, avšak za podmínky, že zákazník bezodkladně, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí doručí zboží prodejci v původním obalu, neporušené a s kompletní dokumentací ke zboží a kompletní prodejní dokumentací. V tomto případě prodejce posoudí stav zboží a dokumentace jemu navrácené, zhodnotí termín navrácení a rozhodne o relevantnosti navrácení zboží.

  Pokud uzná, že zboží zákazník navrátil oprávněně a za splnění všech zákonných podmínek, navrátí zákazníkovi již zaplacené finanční prostředky ve lhůtě do 14 dnů, od navrácení zboží.

  V takovémto případě se zákazník zavazuje uhradit firmě B.I.F s.r.o. storno poplatek ve výši minimálně 200,– Kč dle podmínek výrobce, který slouží k pokrytí nákladů spojených se stornem objednávky.

  Tato částka je započitatelná a prodejce je oprávněn tuto částku započítat oproti navracené částce zákazníkovi, tedy oproti navracené kupní ceně.

  Zákazník je s tímto započítáním srozuměn bez možnosti odvolání.

  Strany výslovně sjednávají, že případě navrácení zboží, a to ať oprávněně, či

  neoprávněně, nemá zákazník právo na náhradu nákladů, spojených se zakoupením a navrácením zboží, dopravou, ani na náhradu případně nárokovaných škod.

  Právo prodejce na odstoupení
  Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit vždy, až do zaplacení zboží zákazníkem nebo odeslání zboží zákazníkovi.

  Postup v případě odstoupení od smlouvy Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, navrátí prodejce zákazníkovi veškerá přijatá plnění ponížená o započtenou částku storno poplatku ve výši 500,-Kč, ve lhůtě jak je uvedeno výše, za podmínek uvedených výše.

  Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, a to elektronicky na emailovou adresu bazeny@bazeny-izolace.cz nebo písemně na kontaktním místě firmy B.I.F s.r.o Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

  Následně Prodejce se zákazníkem sepíše protokol o navrácení zboží, ve kterém uvede všechny závažné náležitosti, o kompletnosti zboží, obalu a dokumentace ke zboží a kupní dokumentace, jako je doklad o zaplacení, faktura, dodací list apod.

  Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny prodejce, kde prodejce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět prodejci musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

  V případě, že je zboží vráceno prodejci v jiném než neporušeném stavu, je prodejce oprávněn navrácení zboží odmítnout a to písemně, ve lhůtě jednoho týdne, o čemž zákazníka písemně vyrozumí.

  Pokud se zákazník s prodejcem písemně dohodnou na navrácení nekompletního zboží, jak je uvedeno výše, zavazuje se zákazník nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a dále případně vzniklou škodu na zboží nebo dokumentaci. Úhrada těchto nákladů a vzniklé škody bude započtena oproti kupní ceně. O tuto částku bude ponížena výplata zákazníkovi. O tomto právním úkonu bude mezi stranami sepsán protokol v písemné formě, podepsaný oběma smluvními stranami.

  Prodejce vrací finanční prostředky na účet zákazníka, po podpisu dobropisu, podepsaným zákazníkem.

7) Nevyzvednutí objednaného zboží

  V případě, že zákazník nevyzvedne zásilku již odeslanou, která se následně vrátí zpět prodejci jako nevyzvednutá/od­mítnutá/vráce­ná z důvodu neznámé adresy, je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady (poštovné-dopravné a balné) spojené se zasláním zásilky objednané zákazníkem, včetně manipulačního poplatku ve výši 200,-kč.

  Odesláním elektronické objednávky zákazníkem bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů), nebude-li v konkrétním případě prokazatelně sjednáno písemně jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je zákazník po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

8) Ochrana osobních údajů spotřebitele

  Prodejce shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

  Tímto zákazník dává svůj výslovný souhlas s uchováváním jeho osobních údajů a jejich využitím v obchodních případech.

  Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu prodejce sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

  Prodejce se tímto zavazuje, že nebude se získanými údaji dále nakládat a poskytovat je třetím osobám.

 • Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na bazeny@bazeny-izolace.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodejci telefonicky.

9) Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a všemi zákazníky a zákazníky prodejce, kteří projeví poptávkou zájem o koupi zboží prodejce.

 • Prodejce si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

 • Změněné obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách B.I.F s.r.o. nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.


"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL VE FORMÁTU PDF

Košík:

Kusů v košíku: 0 ks
Cena s DPH: 0,00 Kč

Kontakty:

Zákaznická linka:
+420 776 596 378

Telefon: 776 596 378
Email: bazeny@bazeny-izolace.cz
izolace@bazeny-izolace.cz

ICQ:   626-195-931
Skype:  bazeny-izolace

Provozovatel e-shopu:

B.I.F. s.r.o.
Skorkovského 132
602 00 Brno

Hledání:

 jen v této kategorii

Přihlášení:


  


XEOS změny k lepšímu
 

 


Poznávací Zájezdy CK Emma

Plastová Okna Brno